Ulf Erik KnudsenUek04

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

De fleste har fått med seg at Drammen kommune har betydelige utfordringer når det gjelder økonomi. Siden de rød-grønne partier tok over styringen av den nye sammenslåtte kommunen ved nyttår 2020 har det vær stadige oppslag i meda om krise – nedlegging av barnehager, sykehjem og innstramminger på kommunale tilbud for øvrig. Kommunens største utfordring gjør man imidlertid ikke noe med – innvandringen. FrP fremmet før sommerferien forslag om at man nå måtte stanse inntaket av flyktninger til Drammen (med unntak av de som flyktet fra Ukraina). Vi ble stående alene om forslaget.

Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Drammen er på tett oppunder 30 %. Noen av disse er selvfølgelig godt integrert, jobber og bidrar positivt til samfunnet – innen helsesektor, oppvekst, serveringsbransjen, kultur, bygg og anlegg, teknologi og mange andre bransjer. Det er ikke disse som er problemet.

 I mange år har gamle Drammen (og til dels Nedre Eiker) tatt imot store grupper av innvandrere /flyktninger, i tillegg til at mange har valgt å flytte til hit for å ha et kulturelt felleskap med andre fra hjemlandet. Problemet ligger i de store gruppene som er dårlig integrert, ikke har samfunns eller språkforståelse og ikke kommer seg i jobb. En betydelig økning i barnefattigdom, store og økende NAV/sosialutgifter, millioner av kroner i kostander til forskjellige integreringstiltak (de fleste uten virkning). Noen vil huske prosjektet Fjell 2020 og det nyere prosjektet med områdesatsingen på Strømsø. Fjell prosjektet, med alle sine millioner av kroner, gjorde at det fysiske miljø i bydelene ble bedre, men kunne ikke påvise økt integrering eller deltagelse i arbeidslivet. Min spådom er at millionene som nå spyttes inn i tiltak på Strømsø heller ikke vil ha særlig virkning.

Vi har også det siste året sett en sterk økning i problemer med gjenger og vold i ungdomsmiljøene – særlig i de innvandrerrike bydeler.

Noe av problemet er at inntak av flyktninger har en betydelig "inntektsside" i kommunens budsjetter (man får noen år støtte av staten for å ta inn flyktninger), mens kostnadene er "usynliggjort" under andre poster i budsjettet – eller trer inn over en lengre tidsperiode etter bosetting.

I et livsløpsperspektiv gir de fleste flyktninger/innvandrere større kostnader enn inntekter (tidligere er dette beregnet av SSB til 4 - 4,5 millioner for hver innvandrer i snitt). Det bør nevnes at det er betydelig forskjeller fra gruppe til gruppe. 

Det høres kanskje ikke så mye ut å ta inn 90 eller 50 som kommunen har gjort de siste årene – men alle vet at slike tall har en tendens til å øke på grunn av familiegjenforeninger, giftemål osv. I siste kommunestyre før ferien påpekte FrP at Drammen Kommune har utfordringer med integrering, barnefattigdom og antall lavinntekstfamilier øker, og bosetting av flere flyktninger vil forsterke den uønskede utviklingen. FrP foreslo å nullstille inntaket umiddelbart og stramme inn på sosialhjelps utbetalinger. Dette ble nedstemt av alle de andre partiene.

UEK 2019 04

 

De fleste har fått med seg at kommunen har en begredelig økonomi. Det er relevant å stille spørsmål om kommunen kan reddes fra ytterligere nedskjæringer, eiendomsskatt og eventuelt at staten setter kommunen under administrasjon. Svaret på spørsmålet er ja. Kommunen kan reddes, men det krever en annen politisk kurs enn dagens.

I denne artikkelen vil jeg sette søkelys på noe av bakgrunnen for krisen, og peke på noen mulige løsninger.

Grunnen til den begredelige situasjonen er selvfølgelig sammensatt. Gamle Drammen kommune hadde under borgerlig styre en forholdsvis grei økonomi og ble drevet på en effektiv måte. Kommunen vi slo oss sammen med, Svelvik og Nedre Eiker, var på ingen måte i samme situasjon. Sistnevnte var nærmest uten midler til investeringer i blant annet skole og sykehjem.

Politisk vanstyre

En annen viktig grunn er selvfølgelig den politiske styringen av kommunen (eller mangel på sådan). Eksperimentet med Ap i ordførerstolen - og en posisjon med MDG, SV, Venstre og Sp – har vist seg å være uten evne til å styre kommunen og fatte viktige fornuftige beslutninger. Man kan selvfølgelig si at kaoset, den interne kranglingen og de mange partibytter og bytter av lederposisjoner, har hatt en viss underholdningsverdi. For Drammens innbyggerne har det imidlertid vært en tragedie. Omtrent som å se en ulykke i sakte film.

En tredje grunn til utfordringene er befolkningens sammensetning: Innbyggerne i Drammen betaler mindre skatt enn sammenlignbare kommuner på grunn av en befolkningssammensetning som blant annet tjener mindre, har lavere utdanning, består av flere eldre, færre barn og unge og færre som står i arbeid. Dette gir kommunen færre inntekter og betydelige utfordringer.

Den høye andelen eldre vil i fremtiden legge et økt press på våre tjenester innen velferd.

Noe av grunnen til at vi har en høy andel eldre er at vi i har bygget veldig mange blokker i sentrumsnære strøk, som har tiltrukket seg 60 pluss. Mens unge par med jobb og barn har etterspurt eneboliger og rekkehus med litt hage. Det har de fått i Sande, Spikkestad, Lier og Øvre Eiker. FrP har advart – men dette har vært en villet politikk fra de rød-grønne, med Høyre som medskyldig. Heldig vis ser det ut til at Høyre kan være i gang med så snu, men det er for tidlig å konkludere.

Innvandringen og berøringsangst

Et av de største problemområdene for Drammen er innvandringen. Et felt som de andre partiene har en betydelig «berøringsangst». Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Drammen er ca 30 %. Noen av disse er selvfølgelig godt integrert, jobber og bidrar positivt til samfunnet – innen helsesektor, oppvekst, serveringsbransjen, kultur, bygg og anlegg, teknologi og mange andre bransjer. Det er ikke disse som er problemet.

I mange år har gamle Drammen og Nedre Eiker tatt imot store grupper av innvandrere /flyktninger, i tillegg til at mange har valgt å flytte til hit for å ha et kulturelt felleskap med andre fra hjemlandet. Problemet ligger i de store gruppene som er dårlig integrert, ikke har samfunns- eller språkforståelse og ikke kommer seg i jobb. En betydelig økning i barnefattigdom, store og økende NAV/sosialutgifter, millioner av kroner i kostander til forskjellige integreringstiltak (de fleste uten virkning). Vi har også det siste året sett en sterk økning i problemer med gjenger og vold i ungdomsmiljøene – særlig i de innvandrerrike bydeler.

I et livsløpsperspektiv gir de fleste flyktninger/innvandrere større kostnader enn inntekter (tidligere er dette beregnet av SSB til 4 - 4,5 millioner for hver innvandrer i snitt).

I siste kommunestyre før ferien påpekte FrP at Drammen Kommune har utfordringer med integrering, barnefattigdom og antall lavinntekstfamilier øker, og bosetting av flere flyktninger vil forsterke den uønskede utviklingen. FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, og nasjonalt arbeide mot familiegjenforening og all annen innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft.

Vi har også foreslått en rekke tiltak for å bedre integreringen, stille strengere krav og kutte i formålsløse særtiltak på feltet.

Ansettelsesstopp og kutt i sosialhjelp

En side ved innvandringen er at kommunen over tid har sett store økninger i sosialhjelpsutbetalinger. For å bremse denne utvikling og øke motivasjonen for å delta i arbeidslivet har FrP foreslått at man justeres sosialhjelpssatser ned 5 %.

Dette er et tøft tiltak for de som har minst – men dette sammen med tydelig krav og oppfølging er trolig eneste vei for å få kontroll på utviklingen.

Et annet tøft tiltak er ansettelsesstopp. Gjennom tidene har kommuner i anstrengt situasjon innført ansettelsesstopp / politisk behandling av om stillinger som fratres skal besettes (dersom en som slutter skal erstattes).  Selv om vi unntar de som jobber operativt oppvekst og utdanning og helse, sosial og omsorg kan vi her få innsparinger på over hundre millioner på sikt.

Stort behov for investeringer

Drammen kommune har et ekstremt behov for penger til investeringer. Vi har bybroa som ser ut til å få en prislapp på 1,5 milliard (som FrP advarte mot), det er behov for oppgradering av skoler, nytt skolebygg på Åskollen og nytt sykehjem i Krokstadelva.

I tillegg skal ny legevakt / helsehus realiseres, veinettet har forfalt og trenger minst 300 millioner, og formålsbygg har et etterslep på nesten en milliard i vedlikehold!

Noe av problemet kan løses ved at man legger Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS ut for salg - antatt inntekt 2 milliarder.  Det kan ikke være en kommunal oppgave å spekulere i eiendomsmarkedet. Bygge boliger og næringsbygg klarer private utmerket!

I tillegg må vi gjøre det vi kan for å øke det økonomiske handlingsrommet. Vi må vektlegge kommunal effektivisering, bruk av anbudskonkurranser og ikke legger økt byrde på byens innbyggere i form av skatter, avgifter og gebyrer.

Det er selvfølgelig også mange andre mindre tiltak som kan iverksettes og som FrP har foreslått, men som det vil føre for langt å komme inn på her. Vårt hovedbudskap er dog: De rød-grønne partier har vist klart at de ikke er i stand til å styre kommunen.