«Vekst» er i seg selv er ikke en målsetting, enten det gjelder i innbyggertall eller utbredelse av bysentrum. Drammen kommune er avhengig av å tiltrekke seg mennesker som i snitt tilfører samfunnet mer enn de selv mottar. Alt annet mangler bærekraft.  
Variert boligbygging og nærhet til et godt arbeidsmarked er viktig for å tiltrekke disse. Det er ingen kommunal oppgave å drive ren boligutvikling, men kommunen skal bidra til ønsket utvikling gjennom klare og forutsigbare arealplaner.
Såkalt byfortetting har ikke vist seg å bli oppfattet positivt av byens innbyggere. Det har tvert imot gjort hverdagen mindre trivelig, dyrere og mer tungvint.  
Hverken ensidig blokkbebyggelse eller brudd på eksisterende bomiljøers preg er ønskelig.
Klart definerte sentrumsområder i de tre tidligere kommunene i Nye Drammen, vil gi forutsigbare rammer. Herunder klart definerte områder avsatt til småhusbebyggelse, for å tiltrekke seg nye innbyggere, da spesielt selvforsørgende barnefamilier.

Drammen FrP mener utslipp av såkalte ”klimagasser” gis uforholdsmessig stor oppmerksomhet. Ved et ensidig fokus på reduksjon av disse er det stor fare for at byen bruker store ressurser på tiltak som ikke har nevneverdig effekt og man risikerer at andre viktige miljøtiltak blir forsømt.
Som et lokalt utslag av internasjonale avtaler, og vedtak på Stortinget, er det å bruke bil gjort dyrere og vanskeligere. Redusert fremkommelighet for biler har faktisk blitt en målsetning for flertallet av politiske partier. Ettersom bilparken moderniseres, reduseres også forurensingen fra biltrafikken kraftig, og restriksjoner på bilbruken blir mindre relevant for miljøet.
FrP vil likevel legge til rette for bruk av kollektivtrafikk gjennom å øke fremkommeligheten for buss og kollektivvennlig arealplanlegging. Drammen FrP ønsker imidlertid ikke at fremkommelighet for busser går på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet. FrP ser det som en nødvendighet at et godt kollektivtilbud er på plass før man iverksetter tiltak for å få ned bilbruken.
Drammen FrP vil at kommunen i samarbeid med Viken og Oslo inkluderer kollektivsonen til også å gjelde både Viken og Oslo, slik at det blir billigere for Drammenserne å reise kollektivt i et mye større område enn idag.
Buskerudbyprosjektet har feilet. Den såkalte Buskerudbypakke 2, med sitt høye antall planlagte punkter for innkreving av bompenger, er ikke bare rigget for å feile, men vil ramme folk flest økonomisk og praktisk. BBP2 vil bli en katastrofe for drammenserne og alle som ønsker å handle og arbeide i Drammen, og må stoppes.
Drammen FrP vil jobbe for å få på plass et realistisk alternativ, som blant annet sørger for at helt nødvendige veiprosjekter blir bygget, uten å pålegge innbyggere og besøkende svindyr veiprising.
FrP vil arbeide for bedret pendlerparkering i umiddelbar nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter.
For å sikre en positiv utvikling i kommunen er det viktig at kommunen har et godt samarbeid med innbyggere, næringslivet, frivillige lag og foreninger. Drammen FrP ønsker at Nye Drammen skal legge til rette for at innbyggerne i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner fortsatt skal ha ett lokalt servicekontor der de kan få råd og veiledning ved personligoppmøte.
Drammen FrP er kritisk til Interkommunale selskaper (IKS) som styringsform da dette hemmer innsyn og folkevalgt styring. FrP ønsker å ta beslutninger ut av de lukkede styrerom.

Drammen FrP vil:

 • Avvikle Drammensregionens Brannvesen som interkommunalt selskap (IKS) og opprette et politisk valgt styre for å sikre styring og kontroll.
 • Arbeide for at plassering av brannstasjonen i sentrumsaksen Mjøndalen/Krokstadelva opprettholdes og at brann beredskap i Svelvik og Drammen opprettholdes på minimum dagens nivå.
 • Arbeide for god fremkommelighet for buss, taxi og bedre kollektivdekning i hele byen.
 • Ha gratis parkeringsplasser for pendlere som bruker tog/buss.
 • Si nei til enhver form for bompenger/rushtidsavgift etc. FrP vil altså stemmer ned dagens BBP2 og bomring. Det utredes nye alternative samferdselspakker.
 • Gå imot veiprising.
 • Øke tilgjengelighet for biler inn til sentrum.
 • Reversere de bilfiendtlige tiltak som har blitt innført.
 • Innføre tidsbegrenset totimers gratis parkering i Drammen sentrum, ved ordning med parkerings-skive.
 • Redusere Drammen kommunes parkeringsavgifter.
 • Redusere due og måke bestanden i den grad nasjonal lovgivning tillater.
 • Sørge for at husstandene har tilgang til drikkevann av høy kvalitet og et miljøvennlig avløpssystem til lavest mulige priser for husstandene.
 • Ny bybro skrinlegges, dagens bybro vedlikeholdes.
 • Begrense brannvesenets behandlingsgebyrer til ikke å overstige reell selvkost per besøk.
 • Begrense antall tilsyn av ildsteder til kun det absolutt nødvendige for å opprettholde rimelig brannsikkerhet.