De fleste har fått med seg at Drammen kommune har betydelige utfordringer når det gjelder økonomi. Siden de rød-grønne partier tok over styringen av den nye sammenslåtte kommunen ved nyttår 2020 har det vær stadige oppslag i meda om krise – nedlegging av barnehager, sykehjem og innstramminger på kommunale tilbud for øvrig. Kommunens største utfordring gjør man imidlertid ikke noe med – innvandringen. FrP fremmet før sommerferien forslag om at man nå måtte stanse inntaket av flyktninger til Drammen (med unntak av de som flyktet fra Ukraina). Vi ble stående alene om forslaget.

Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Drammen er på tett oppunder 30 %. Noen av disse er selvfølgelig godt integrert, jobber og bidrar positivt til samfunnet – innen helsesektor, oppvekst, serveringsbransjen, kultur, bygg og anlegg, teknologi og mange andre bransjer. Det er ikke disse som er problemet.

I mange år har gamle Drammen (og til dels Nedre Eiker) tatt imot store grupper av innvandrere /flyktninger, i tillegg til at mange har valgt å flytte til hit for å ha et kulturelt felleskap med andre fra hjemlandet. Problemet ligger i de store gruppene som er dårlig integrert, ikke har samfunns eller språkforståelse og ikke kommer seg i jobb. En betydelig økning i barnefattigdom, store og økende NAV/sosialutgifter, millioner av kroner i kostander til forskjellige integreringstiltak (de fleste uten virkning). Noen vil huske prosjektet Fjell 2020 og det nyere prosjektet med områdesatsingen på Strømsø. Fjell prosjektet, med alle sine millioner av kroner, gjorde at det fysiske miljø i bydelene ble bedre, men kunne ikke påvise økt integrering eller deltagelse i arbeidslivet. Min spådom er at millionene som nå spyttes inn i tiltak på Strømsø heller ikke vil ha særlig virkning.

Vi har også det siste året sett en sterk økning i problemer med gjenger og vold i ungdomsmiljøene – særlig i de innvandrerrike bydeler.

Noe av problemet er at inntak av flyktninger har en betydelig "inntektsside" i kommunens budsjetter (man får noen år støtte av staten for å ta inn flyktninger), mens kostnadene er "usynliggjort" under andre poster i budsjettet – eller trer inn over en lengre tidsperiode etter bosetting.

I et livsløpsperspektiv gir de fleste flyktninger/innvandrere større kostnader enn inntekter (tidligere er dette beregnet av SSB til 4 - 4,5 millioner for hver innvandrer i snitt). Det bør nevnes at det er betydelig forskjeller fra gruppe til gruppe. 

Det høres kanskje ikke så mye ut å ta inn 90 eller 50 som kommunen har gjort de siste årene – men alle vet at slike tall har en tendens til å øke på grunn av familiegjenforeninger, giftemål osv. I siste kommunestyre før ferien påpekte FrP at Drammen Kommune har utfordringer med integrering, barnefattigdom og antall lavinntekstfamilier øker, og bosetting av flere flyktninger vil forsterke den uønskede utviklingen. FrP foreslo å nullstille inntaket umiddelbart og stramme inn på sosialhjelps utbetalinger. Dette ble nedstemt av alle de andre partiene.