1. ASYL-STOPP
  FrP krever full stans i inntak av nye fremmedkulturelle asylsøkere og flyktninger (vi vil kun gjøre unntak for flyktninger fra Ukraina). Innvandringen til kommunen har løpt løpsk og integreringen henger ikke med. Vi har store utfordringer med blant annet fattigdom og arbeidsledighet blant innvandrerbefolkningen. Vi krever at det innføres en stopp i mottak inntil vi har løst de problemene som allerede finnes.

 2. VALGFRIHET OG KVALITET I OMSORG
  Drammen skal ha en god eldreomsorg preget av valgfrihet og høy kvalitet. Det skal ikke være ventelister for sykehjemsplass. Derfor må vi bygge sykehjem i Krokstadleva og utvide de øvrige sykehjemmene.  Det skal stilles krav til de ansatte i eldreomsorgen skal kunne snakke, lese og skrive norsk. Vi sier ja til fritt brukervalg i hjemmesykepleie. FrP vil styrke psykiatrien og ha en egen psykiatriambulanse og –legevakt i Drammen.

 3. ET LEVENDE BYSENTRUM
  FrP vil ha en ren og pen kommune. Vi vil ha sentrum med yrende liv av handel, kulturliv og serveringsteder. Folk skal føle trygghet og ikke bli plaget av aggressiv tigging. FrP vil gjeninnføre nulltoleranse når det gjelder hærverk som tagging/graffiti. Parkeringsavgiftene skal ned og det må blir flere p-plasser.

 4. VEI UTEN BOMMER
  Vedlikehold av de kommunale veiene har vært og er en viktig sak for FrP. Etterslepet på veivedlikehold skal tas inn. En stemme på FrP er en stemme for bedre veier og en stemme imot bompenger.

 5. SKOLE – MED KVALITET, TRYGGET OG ARBEIDSRO
  FrP arbeider for en kvalitetsheving i skolen. Vi vil ha fokus på kjernefagene, mer fysisk aktivitet og at alle elever skal få opplæring og utfordringer på sitt nivå. FrP har nulltoleranse for vold, bråk og mobbing i skolen. Vi sier nei til hijab i barnehage og skole.

 6. SENIORPOLITIKK – MER ENN SYKEHJEM
  Seniorpolitikk er mer enn sykehjem. De fleste seniorer bor hjemme, er åndsfriske og livsglade mennesker, men de glemmes alt for ofte av kommunen. FrP krever at kommunen styrker sosiale tiltak for eldre, slik som eldresentre, etablering av seniorkafé og aktivitetssenter. Senior-delen av Drammen park kom etter forslag fra FrP. Denne må utvides og bedres. Tilsvarende tiltak bør etableres i andre deler av kommunen.

 7. ET LØFT FOR IDRETTEN
  FrP har ivret for satsingen som førte til at det frem til 2020 (i gamle Drammen) ble investert i idrettsanlegg, haller og baner både i bydelene og sentralt på Marienlyst. Etter 4 år med rød-grønt styre er dette stoppet opp. Den neste store satsningen innen idrett mener vi må være bygging av ishall.

 8. KULTUR FOR FOLK FLEST
  FrP vil konsentrere kommunens kulturengasjement rundt aktiviteter som kommer mange av innbyggerne til gode, engasjerer bredt, ivaretar norsk kultur og bidrar positivt til kommunens omdømme. FrP ser på den jobben som frivillige lag og foreninger gjør som særdeles verdifull.

 9. SERVICEKOMMUNEN
  FrP vil forbedre den kommunale saksbehandlingen. Innbyggerne skal føle at de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal være serviceinnstilt, samarbeidsvillig og løsningsorientert. Vi vil ha en raskest mulig saksbehandling til lavest mulig gebyr. Korrupsjon og kameraderi skal motarbeides. Vi vil ha strenge krav til norskkunnskaper for ansatte i barnehager, skole og helse.

 10. VÅRE POLITIKERE ER DER FOR DEG!
  Det beste argumentet for å stemme på FrP er kanskje våre klarttalende, modige og dyktige politikere. Våre politikere ønsker å være dine ombudsmenn og lytter gjerne til dine synspunkter og forslag - og vi hjelper deg med dine spørsmål når det gjelder kommunal saksbehandling.


  Mer informasjon finner du på Drammen FrPs facebook-side.