Ulf Erik KnudsenUek04

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Nylig kunne vi lese i DT at Jørgen Wilhelmsen, kommunestyrerepresentant for Rødt i Drammen, sier nei til norsk våpenstøtte til Ukraina. Han støtter opp om det som har vært partiets linje i krigen – altså å svikte Ukraina.

I snart ett år har bombene falt og uskyldige mennesker blitt drept i Ukraina, fordi modige menn og kvinner kjemper for sin frihet. Like lenge har partiet Rødt nektet at Norge skal gi våpen til Ukraina.

Det er et ubestridelig faktum at Ukraina hadde falt i Putins hender om ikke vestlige land hadde bistått med omfattende våpenhjelp. Rødt sin politikk ville satt friheten vår i fare, fordi det er farlig for den frie verden å ikke stå opp mot stormaktsgale regimer som ikke respekterer folkeretten og som terroriserer sivile.

Ikke nok med at flertallet i Rødt nekter Ukraina våpenhjelp for å kunne forsvare sin frihet, men de ønsker også å melde Norge ut av NATO. Hatet mot USA er åpenbart sterkere enn kjærligheten til eget land!

FrP mener at Europa og resten av den frie verden har en moralsk plikt til å hjelpe Ukraina i kampen for frihet gjennom å gjøre dem i stand til å forsvare seg. Vi må vise Russland som også er vårt naboland, at vi ikke forholder oss passive når det er en grusom krig på vårt eget kontinent.

 

I den senere tid har det vært avholdt en såkalt «Klimafestival» i Drammen. «Festival» er vel en underlig benevnelse da det er mer en møteserie for å ytterligere hause opp påstandene om «klimakrise» og «klimakatastrofe».
Nå skal ikke jeg påstå at klima ikke er i forandring, slik det har vært i hele jordens historie, og noe av forandringen kan være menneskeskapt. Imidlertid har symbolske tiltak i Drammen lite eller ingen påvirkning på utviklingen. Den er det de store landene, særlig i Asia, som står for.
Det hjelper fint lite på det globale klima at vi kjører elbil når man i Kina fyrer med stadig mer kull. Det hjelper også fint lite på klima at Drammen kommune setter opp en «klima skulptur» til en halv million skattekroner ved gamle Strømsø skole – eller avholder hyggemøter om klima på biblioteket.
Vi skal selvfølgelig gjøre det vi kan for å forurense mindre. Men miljøpolitikken må funderes på sunn fornuft – ikke hysteri.
Vi i Drammen FrP mener det må stilles krav til miljø- og klimatiltak; at de har en faktisk sporbar effekt og er økonomisk bærekraftig. Gjør vi ikke dette, er det stor fare for at kommunen bruker store ressurser på tiltak som ikke har nevneverdig effekt, og man risikerer at andre viktige og fornuftige tiltak mot forurensing og for miljøet, blir forsømt.
FrP ønsker å tilrettelegge for en hverdag for folk flest i gode omgivelser, med ren luft, rent vann og ren fjord. Vi skal gjennom vårt arbeid ivareta og forvalte naturen på en god måte, og overlate den i god stand til kommende generasjoner. Blant annet skal vi ivareta Drammens flotte natur- og turområder.
Et fornuftig tiltak både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er å stimulere til sirkulærøkonomi på en mer effektiv måte, slik at næringsliv og forbrukere tar valg som fører til økt produksjon av produkter som kan gjenbrukes. Vi ønsker ordninger som stimulerer til økt grad av gjenvinning, og derigjennom mindre avfall.
Som et lokalt utslag av internasjonale avtaler og vedtak i kommuner og på Stortinget, er det å bruke bil gjort dyrere og vanskeligere. Redusert fremkommelighet for biler har faktisk blitt en målsetting for flertallet av politiske partier. Ettersom bilparken moderniseres, reduseres også forurensingen fra biltrafikken kraftig, og restriksjoner på bilbruken blir mindre relevant for miljøet. For eksempel er det meningsløst å innføre bompenger og knalldyre p-plasser når de fleste kjører biler som ikke forurenser eller forurenser svært lite.

FrP ønsker å legge til rette for bruk av kollektivtrafikk gjennom kollektivvennlig arealplanlegging. Vi ønsker imidlertid ikke at fremkommelighet for busser går på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet. Om politikerne virkelig ønsker at innbyggerne skal velge tog og buss må de legge til rette for det. FrP har en rekke ganger tatt opp i kommunestyret i Drammen at vi må få bedre pendlerparkering og innfartsparkering i umiddelbar nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter. Da blir det lettere å bruke tog og buss på deler av reiser – samtidig som vi før og etter jobb har mulighet for å bruke bilen til transport av barn, handle og annen aktivitet.

Nok en gang dukker diskusjonen om bompenger i Drammen opp. De mørkegrønne partier og parti-nomaden Ståle Sørensen ønsker å innføre bompenger over hele kommunen – på linje med Oslo. Arbeiderpartiet sier nei (om du tror på dem), og Høyre åpner for bompenger på enkeltstrekninger. I realiteten vil vel si at det man kan få bompengeringer rundt Svelvik og Konnerud – kanskje også rundt Mjøndalen, men ikke rundt Drammen sentrum, med Høyre.

Fremskrittspartiet sier et glassklart og utvetydig nei til bompenger i Drammen!

Ved forrige kommunevalg var det tusenvis av våre innbyggere som har engasjert seg i sosiale media, og aksjoner - og vi fikk et eget Nei til Bom parti. De massive reaksjonene fikk Høyre og Ap politikere til å skjelve i buksene og bli temmelig «svette».

Det er betimelig å minne om at planene som forelå i «Buskerudbypakke 2» (BBP2) med 45 bomstasjoner, og mulig kostander for en familie på 20.000-30.000 kr i året. Dette ville vært en katastrofe for vanlige bilbrukere med normale eller lave inntekter. «Pakken» ville heller ikke løst de utfordringer kommunen har inne i Drammen by.

Fremskrittspartiet har ført en årelang og ganske ensom, kamp mot Buskerudby-samarbeidet og planene om bompenger. Vi har foreslått hele samarbeidet avviklet, og når det ikke har ført frem har vi fremmet forlag om at «pakkene» må legges ut til folkeavstemning. Dessverre har dette ikke ført frem. Vi klarte imidlertid å stoppe bom-planen sist de kom opp. Det er ikke sikkert det går like bra neste gang – vi er avhengig av din støtte!

Drm FRP 2019 028 6574

Mange pensjonister er skikkelig lei (forbannet) av å være salderingspost for politikerne på stortinget. Vi er 1 million stemmeberettigede pensjonister i Norge, bruk den makten til å få til en endring ved valget.
Tiden der landets pensjonister skal være en salderingspost på statsbudsjettet må ta slutt. De fortjener en anstendig pensjon etter et langt liv!
FrP stemte som eneste parti imot pensjonsforliket i 2011 som gikk ut på å kutte betydelig i pensjonene som folk hadde opparbeidet seg gjennom et langt liv.
Heldigvis fikk FrP etter 10 år lang kamp presset gjennom en avskaffelse av underreguleringen pensjonistene ble utsatt for. Men fortsatt gjenstår mange kamper. Gifte og samboende pensjonister får et trekk på 10% av sin grunnpensjon pga at de er gift/samboende. FrPs forslag om å avskaffe denne grovt urettferdige avkortningen nedstemt av de andre partiene. Det samme har vårt forslag om å øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen blitt tidligere.
FrP gir ikke opp kampen for landets pensjonister før alle pensjonister har en anstendig pensjon! Stem FrP!
 
UEK 2019 03

Drammen SV hadde nylig et innlegg i DT (7. 12 i papiravisen) hvor man tok til orde for gjeninnføring av eiendomsskatt i Drammen. Dette er en veldig dårlig ide!

Som bystyremedlem i gamle Drammen var jeg på 90-tallet med på å avskaffe eiendomsskatten i kommunen. Jeg ser ingen grunn til at den skal gjeninnføres.

Eiendomsskatten er usosial, og rammer blindt. Når kommunene krever inn eiendomsskatt, tar de ikke høyde for hvor stort lån du har eller hvor høy inntekt du har. De baserer seg på en antakelse om at dette har folk som eier en bolig råd til. Men å eie sin egen bolig er ikke et luksusgode i Norge i dag. Fremskrittspartiet mener at boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Kommunen trenger penger til gode formål (helse, skole, fattige barn osv.). Dette er gjerne begrunnelsen man hører fra politikere som vil ha eiendomsskatt. Men eiendomsskatten er på ingen måte nødvendig for å levere gode primærtjenester, og det finnes flere eksempler på kommuner uten eiendomsskatt som klarer å levere trygge og gode tjenester til innbyggerne sine. Gamle Drammen kommune klarte det i nesten 30 år. Dog var dette 30 år uten rød-grønt vanstyre.

Den viktigste oppgaven man har som lokalpolitiker er å sørge for at økonomien strekker til, slik at tjenestene til befolkningen er gode. Det er mange måter å løse dette på uten å forsyne seg grovere av innbyggernes privatøkonomi.

Hva kan kommunene gjøre istedenfor å kreve inn eiendomsskatt? Mange ting. Vi kan effektivisere og konkurranseutsette tjenester. Det spiller ingen rolle om det står kommunens navn eller et privat firmas navn på døren, så lenge folk får et godt tilbud. Bruke penger på lovpålagte tjenester først, fremfor kostbare prestisjeprosjekter og oppgaver andre enn kommunen fint kan ta seg av

Selv om kommunepolitikere som ikke klarer å prioritere i kommunebudsjettet vil ha oss til å tro at bolig er et luksusgode for de rike, er de aller fleste som eier sin egen bolig langt fra rike. Både minstepensjonister og småbarnsfamilier er blant dem som rammes når kommunen krever inn skatt på folks hjem. Vi har sett flere eksempler på at folk har måttet flytte fra huset sitt på grunn av skyhøy eiendomsskatt, eller barnefamilier som har måttet ta barna ut av barnehagen for å kunne betale eiendomsskatten. Det forteller noe om hvor usosial denne skatten faktisk er.

Eiendomsskatten rammer usosialt og uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er arbeidsledig eller i en periode har lave inntekter, påløper eiendomsskatten som før. Den tar heller ikke hensyn til om boligen er nedbetalt eller om man har måttet ta opp store lån for å skaffe seg en bolig. Eiendomsskatten tar heller ikke hensyn til lånekostnadene knyttet til boligen. Folk som har brukt alle sine ledige timer på å bygge et hjem til familien sin, skal ikke måtte flytte derfra fordi kommunen krever inn skyhøy eiendomsskatt.